Emission

Inbjudan till teckning av units utan företrädesrätt i Streamify

 • Emittent Streamify AB
 • Teckningspris 1,5 SEK / Unit
 • Teckningsperiod 22 sep - 6 okt 2022

Mangold leverans - Fysiska tecknare

 • Personuppgifter
 • Hemvist*
 • Antal & likvid
 • Leverans till*
 • Fullmakt
 • Hemvist*
 • Fullmaktshavare 2
 • Hemvist
 • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan i allmänna villkor. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma hel eller delvis att utebli.

  Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

 • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

Mangold leverans - Juridisk tecknare

 • Bolagsinformation
 • Antal & likvid
 • Leverans till*
 • Fullmakt*
 • Hemvist*
 • Fullmaktshavare 2
 • Hemvist
 • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan i allmänna villkor. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma hel eller delvis att utebli.

  Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

 • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

Om Streamify

Streamify AB lanserade 2019 plattformen Streamify och i slutet av 2021 lanserades marknadserbjudandet Live Video Shopping. SaaS-tjänsten gör det möjligt för e-handlare inom flera branschsegment att sälja produkter, öka kundengagemang och erbjuda en mer stimulerande kundupplevelse av egen webbshop. Streamify erbjuder idag kunder möjligheten att skapa och sända livesändningar och andra e-handelsmöjligheter för att nå nya intäktsströmmar.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Streamify har haft en god underliggande tillväxt och har det senaste halvåret sedan marknadserbjudandet lanserades uppnått en MRR (månatliga återkommande intäkter) om 74 TSEK. Kundbasen utgörs huvudsakligen av välkända och väletablerade kunder i Sverige och internationellt. Videobaserad shopping i realtid, eller Live Video Shopping som det oftare kallas är ett kraftigt växande fenomen både i Europa och USA och förväntas förändra hur landskapet för digital försäljning ser ut. Denna kraftiga ökning förväntas driva tillväxten inom e-handel framöver.

Bolaget har ingått ett flertal avtal med kunder som önskar att stärka sitt erbjudande mot konsumenter genom så kallad Live Video Shopping, däribland ELLE, Gymgrossisten, Bodystore, Naturkompaniet, TNG, Flowlife, Elevenate och DIÖS.

Bolaget har även strategiska partnerskap med bland andra influenser Petra Tungården och TV-personligheten Caroline Kejbert, Live Video Shopping- kanalerna Showroom och Chandla samt globala tjänsteföretag som We Are Cube, Revieve (US), Awelin, Fleeque (SPA) och PopUpSummer (US).

Användning av emissionslikvid från företrädesemissionen:

 • Marknadsföring – Utöka antalet marknadsaktiviteter i form av skriftliga/rörliga inlägg, arrangemang av events och webinars
 • Försäljningsinsatser – Utöka antalet säljdialoger med medelstora företag
 • Plattformsutveckling – Vidare teknisk utveckling, bl.a. automatisk insamling av data med mera

Villkor för företrädesemissionen

Emissionsbelopp: Cirka 5,9 MSEK.

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen den 20 september 2022 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt och två(2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Handel med uniträtter: 22 september 2022 till och med den 3 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 36 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 34 procent).

Läs mer om Streamify: Klicka här

 • VD Johan Klitkou intervjuas - Fråga Streamify