Emission

Inbjudan till teckning av units utan företrädesrätt i Wyld Networks AB

 • Emittent Wyld Networks AB
 • Teckningspris 0 SEK / Unit
 • Teckningsperiod 8 sep - 22 sep 2023

Mangold leverans - Fysiska tecknare

Teckning utan företräde

 • Personuppgifter
 • Hemvist*
 • Antal units att teckna
 • Leverans till*
 • Fullmakt
 • Hemvist*
 • Fullmaktshavare 2
 • Hemvist
 • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan och i allmänna villkor. Vidare bekräftas att jag/vi tagit del av de egenskaper och risker som är hänförliga till de finansiella instrument som erbjudandet omfattar. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma att helt eller delvis utebli. Jag medger att Mangold debiterar teckningsbeloppet och jag förbinder mig att hålla beloppet tillgängligt på kontot från sista svarstidpunkten och hela tiden fram till dess att beloppet har dragits från kontot.

   

  Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

 • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

Extern leverans - Fysiska tecknare

Teckning utan företräde

 • Personuppgifter
 • Hemvist*
 • Är du svensk medborgare? *
 • Är du medborgare i något annat nordiskt land än sverige? *
 • Är du medborgare i något annat land utanför norden? (Max 2)
 • Antal units att teckna
 • Leverans till*
 • OBS! Om ni önskar få leverans till ett Investeringssparkonto (ISK) vänligen öppna en genom att klicka här eller kapitalförsäkring (KF) vänligen kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

  • Passandebedömning*
  • Nya regler på värdepappersmarknaden från och med den 3 januari 2018
   Från och med den 3 januari 2018 stärktes skyddet för dig som investerar i värdepapper ytterligare genom två nya regelverk, MiFID2 och MiFIR. Regelverken syftar till att öka transparensen på finansmarknaderna och ge dig som kund ett ökat skydd. En del i detta skydd är att Mangold måste säkerställa att den produkt du handlar är passande för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Som ett led i detta behöver Mangold bland annat inhämta viss information om din kunskap och erfarenhet av värdepappersmarknaden, din förmåga att bära förluster samt din riskaptit vilket görs genom frågorna nedan.

  • Units
  • Frågor om kunskap och erfarenhet ska besvaras av den som beslutar vilka transaktioner som genomförs för kunds räkning (kund eller fullmaktshavare), frågor om förmåga att bära förluster ska besvaras avseende kundens ekonomiska situation.

  • Erfarenhet och kunskap
  • Har du under de senaste fem åren handlat med aktier och/eller teckningsoptioner?
  • Har du sådan teoretisk kunskap eller erfarenhet av aktier och/eller teckningsoptioner som gör att du förstår riskerna med dessa finansiella instrument
  • Är du medveten om att en unit innehåller flera finansiella instrument?
  • Finns det risk att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier och/eller teckningsoptioner?
  • Går det att sälja börsnoterade uniträtter?
  • Bör man alltid agera, dvs. sälja eller teckna uniträtter, när man blir tilldelad uniträtter?
  • Har bolaget som gett ut en teckningsoption någon skyldighet gentemot dig som äger den?
  • Har interimsinstrument, som exempelvis uniträtter, en begränsad livslängd?
  • Förmåga att bära förluster
  • Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora hela det kapital du planerar att investera i någon enskild aktie eller teckningsoption via Mangold?
  • Skulle du kunna sköta dina löpande ekonomiska åtaganden om det kapital du planerar att investera i finansiella instrument via Mangold inte kunde likvideras inom en månad?
  • Observera att uniträtter och teckningsoptioner är komplexa och det kan vara svårt att till fullo förstå alla risker kopplade till att investera i dem om du inte har tidigare erfarenhet av denna typ av instrument

  • Om du inte har svarat på någon av frågorna ovan eller svarat nej på någon av dessa frågor anser Mangold att de aktuella finansiella instrumenten inte passar för dig att investera i. Om de finansiella instrumenten inte bedöms passa dig har du ändå rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold dig att du konsulterar en finansiell rådgivare och tillsammans med denne noga överväger dina investeringsbeslut. Vill du ändå genomföra investeringar i units?
  • Jag är medveten om att de ovan lämnade uppgifterna ligger till grund för Mangolds bedömning av huruvida jag tillhör den av Mangold fastställda målgruppen för berörda finansiella instrument. Jag intygar att alla ovan uppgifter om min tidigare erfarenhet av berörda finansiella instrument och min förmåga att hantera ekonomisk förlust är korrekta.

  • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan och i allmänna villkor. Vidare bekräftas att jag/vi tagit del av de egenskaper och risker som är hänförliga till de finansiella instrument som erbjudandet omfattar. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma att helt eller delvis utebli. Jag medger att Mangold debiterar teckningsbeloppet och jag förbinder mig att hålla beloppet tillgängligt på kontot från sista svarstidpunkten och hela tiden fram till dess att beloppet har dragits från kontot.

    

   Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

  • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

  Mangold leverans - Juridisk tecknare

  Teckning utan företräde

  • Bolagsinformation
  • Antal units att teckna
  • Leverans till*
  • Fullmakt*
  • Hemvist*
  • Fullmaktshavare 2
  • Hemvist
  • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan och i allmänna villkor. Vidare bekräftas att jag/vi tagit del av de egenskaper och risker som är hänförliga till de finansiella instrument som erbjudandet omfattar. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma att helt eller delvis utebli. Jag medger att Mangold debiterar teckningsbeloppet och jag förbinder mig att hålla beloppet tillgängligt på kontot från sista svarstidpunkten och hela tiden fram till dess att beloppet har dragits från kontot.

    

   Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

  • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

  Extern leverans - Juridisk tecknare

  Teckning utan företräde

  • Bolagsinformation
  • Antal units att teckna
  • Leverans till*
  • OBS! Om ni önskar få leverans till en kapitalförsäkring (KF) vänligen öppna en genom att kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

   • Passandebedömning*
   • Nya regler på värdepappersmarknaden från och med den 3 januari 2018
    Från och med den 3 januari 2018 stärktes skyddet för dig som investerar i värdepapper ytterligare genom två nya regelverk, MiFID2 och MiFIR. Regelverken syftar till att öka transparensen på finansmarknaderna och ge dig som kund ett ökat skydd. En del i detta skydd är att Mangold måste säkerställa att den produkt du handlar är passande för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Som ett led i detta behöver Mangold bland annat inhämta viss information om din kunskap och erfarenhet av värdepappersmarknaden, din förmåga att bära förluster samt din riskaptit vilket görs genom frågorna nedan.

   • Units
   • Frågor om kunskap och erfarenhet ska besvaras av den som beslutar vilka transaktioner som genomförs för kunds räkning (kund eller fullmaktshavare), frågor om förmåga att bära förluster ska besvaras avseende kundens ekonomiska situation.

   • Erfarenhet och kunskap
   • Har du under de senaste fem åren handlat med aktier och/eller teckningsoptioner?
   • Har du sådan teoretisk kunskap eller erfarenhet av aktier och/eller teckningsoptioner som gör att du förstår riskerna med dessa finansiella instrument
   • Är du medveten om att en unit innehåller flera finansiella instrument?
   • Finns det risk att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier och/eller teckningsoptioner?
   • Går det att sälja börsnoterade uniträtter?
   • Bör man alltid agera, dvs. sälja eller teckna uniträtter, när man blir tilldelad uniträtter?
   • Har bolaget som gett ut en teckningsoption någon skyldighet gentemot dig som äger den?
   • Har interimsinstrument, som exempelvis uniträtter, en begränsad livslängd?
   • Förmåga att bära förluster
   • Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora hela det kapital du planerar att investera i någon enskild aktie eller teckningsoption via Mangold?
   • Skulle du kunna sköta dina löpande ekonomiska åtaganden om det kapital du planerar att investera i finansiella instrument via Mangold inte kunde likvideras inom en månad?
   • Observera att uniträtter och teckningsoptioner är komplexa och det kan vara svårt att till fullo förstå alla risker kopplade till att investera i dem om du inte har tidigare erfarenhet av denna typ av instrument

   • Om du inte har svarat på någon av frågorna ovan eller svarat nej på någon av dessa frågor anser Mangold att de aktuella finansiella instrumenten inte passar för dig att investera i. Om de finansiella instrumenten inte bedöms passa dig har du ändå rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold dig att du konsulterar en finansiell rådgivare och tillsammans med denne noga överväger dina investeringsbeslut. Vill du ändå genomföra investeringar i units?
   • Jag är medveten om att de ovan lämnade uppgifterna ligger till grund för Mangolds bedömning av huruvida jag tillhör den av Mangold fastställda målgruppen för berörda finansiella instrument. Jag intygar att alla ovan uppgifter om min tidigare erfarenhet av berörda finansiella instrument och min förmåga att hantera ekonomisk förlust är korrekta.

   • Fullmakt*
   • Hemvist*
   • Är du svensk medborgare? *
   • Är du medborgare i något annat nordiskt land än sverige? *
   • Är du medborgare i något annat land utanför norden? (Max 2)
   • Fullmaktshavare 2
   • Hemvist
   • Är du svensk medborgare?
   • Är du medborgare i något annat nordiskt land än sverige?
   • Är du medborgare i något annat land utanför norden? (Max 2)
   • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan och i allmänna villkor. Vidare bekräftas att jag/vi tagit del av de egenskaper och risker som är hänförliga till de finansiella instrument som erbjudandet omfattar. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma att helt eller delvis utebli. Jag medger att Mangold debiterar teckningsbeloppet och jag förbinder mig att hålla beloppet tillgängligt på kontot från sista svarstidpunkten och hela tiden fram till dess att beloppet har dragits från kontot.

     

    Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

   • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

   Om Wyld Networks AB

   Wyld Networks AB är en virtuell satellitnätverksoperatör vars verksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget Wyld Networks Ltd. Bolaget grundades 2016 i Cambridge, Storbritannien, med syftet att möjliggöra global kostnadseffektiv nätverksanslutning i regioner där tillgängligheten till trådlös nätverksanslutning inte existerar eller är begränsad.

   Wyld Networks möjliggör detta genom att utveckla och sälja innovativa lösningar för hårdvara, mjukvara och dataplaner. Bolagets lösningar är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för Internet of Things.

   Bakgrund och motiv för erbjudandet

   Wyld Networks AB befinner sig i en expansiv utvecklingsfas av sitt produkterbjudande. Per dagen för prospketet hade Bolaget över 45 ingångna partnerskap och mottagit betydande orderingång avseende Wyld Connect-moduler, Wyld Connect-terminaler, samt datatjänsten. Då Wyld Networks har mottagit ett stort  intresse för dess produkter har Bolagets styrelse beslutat att resa kapital genom Finansieringen för att säkerställa att Bolaget kan möta den växande efterfrågan på dess produkter och utöka Bolagets marknadsandelar.

   För att säkerställa tillräckligt rörelsekapital och möta kapitalbehovet för att stödja den ökade ordervolymen genomförde företaget en riktad nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5, om totalt 15 MSEK. I samband med den riktade emissionen ingick Wyld Networks även ett låneavtal på totalt 15 MSEK för att möta kapitalbehovet för kommande utvecklingsarbete. Tillsammans med lånefinansieringen beslutades det att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO4 och TO5.

   För att kompensera befintliga aktieägare för utspädningseffekten beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission bestående av vederlagsfria units, beståendes av teckningsoptioner av serie TO4 och serie TO5, till företagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen genomförs delvis för att kompensera för utspädningseffekten, men även för att säkra framtida kapitalbehov utan att orsaka oro kring ytterligare emissioner.

   Teckningsoptionerna av serie TO4 kan nyttjas för teckning av aktier under perioden från den 15 april 2024 till den 29 april 2024. Om företrädesemissionen blir fullt tecknad och alla teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas avser Wyld Networks att använda intäkterna enligt följande prioriteringsordning:

   • Återbetalning av lånefinansiering, cirka 19 procent
   • Investering i utvecklingsteamet, cirka 37 procent
   • Utveckling av kommersiella teamet, cirka 32 procent
   • Marknadsföring, cirka 12 procent

   Teckningsoptionerna av serie TO5 kan nyttjas för teckning av aktier under perioden från den 14 november 2024 till den 28 november 2024. Om företrädesemissionen blir fullt tecknad och alla teckningsoptioner av serie TO5 nyttjas avser Wyld Networks att använda intäkterna enligt följande prioriteringsordning:

   • Återbetalning av lånefinansiering, cirka 33 procent
   • Investering i utvecklingsteamet, cirka 30 procent
   • Utveckling av kommersiella teamet, cirka 27 procent
   • Marknadsföring, cirka 10 procent

   Villkor för företrädesemissionen

   Emissionsbelopp: Vid fullteckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 59,9 MSEK

   Villkor: För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 6 september 2023. Åtta (8) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5.

   Teckningskurs: Teckning av units sker utan vederlag. Teckningskursen uppgår således till 0,00 SEK varför ingen betalning för tecknade units sker.

   Teckningsperiod: 8 september 2023 till och med den 22 september 2023.

   Handel med uniträtter: 8 september 2023 till och med den 19 september 2023.

   Teckning med företräde: Klicka här

   Läs mer om Wyld Networks: Klicka här